capia

Innsikt fra data

Har du datasystemer som snakker sammen?

Mye tid og ressurser brukes på å samle data fra ulike kilder for å kunne gjøre rapportering og analyse. Capia lager skreddersydde IT-produkter spesialisert på automatisk innhenting, tilrettelegging, analyse og visualisering av store datamengder i sanntid. Vår målsetning er innsikt fra data, slik at du kan ta de beste beslutningene.


DATA

Capia har spesialisert seg på automatisk innhenting av data i sanntid. Vi får dine datasystem til å snakke sammen. Vi kombinerer data fra bedriftens egne systemer med data fra andre kilder om ønskelig. Som bruker får du enkelt tilgang til data og analyse ved å logge deg på en dedikert nettside med full funksjonalitet i nettleseren. En beslutningstakers oppgave er ikke å hente ut data, men å forstå dem slik at du enkelt kan bygge innsikt, lage rapporter og ta bedre beslutninger.

ANALYSE

                  
                    data <- data.frame(t=seq(0, 2*pi, by=0.1) )
                    xfun <- function(t) 16*sin(t)^3
                    yfun <- function(t) 13*cos(t)-5*cos(2*t)-2*cos(3*t)-cos(4*t)
                    data$y <- yfun(data$t)
                    data$x <- xfun(data$t)
                    mainT <- toupper(paste(paste(letters[c(3,1,16,9,1)], collapse=""), "     "));mainR <- toupper(letters[18])

                    with(data, plot(x,y, type="l", col="white", axes=FALSE, ylab="", xlab=""))

                    for(i in 1:70){
                     Sys.sleep(0.05)
                     with(data, lines(x/(i/5),y/(i/5), type="l", col="red", lty=2))
                     if(i == 70){
                      for(j in 1:10){
                       Sys.sleep(0.1)
                       points(runif(10*(j/2), -15, 15), runif(10*(j/2), -5, 5), pch=169, font=5, cex=10, col="firebrick")
                       points(runif(10*(j/4), -15, 15), runif(10*(j/4), 10, 15), pch=169, font=5, cex=1, col="firebrick3")
                       points(runif(10*(j/4), -15, 15), runif(10*(j/4), -15, -10), pch=169, font=5, cex=1, col="firebrick3")
                       if(j == 10){
                        points(runif(10*(j/2), -5, 5), runif(10*(j/2), -5, 5), pch=169, font=5, cex=10, col="firebrick")
                        points(0, 0, pch=169, font=5, cex=3, col="gray")
                        text(-0.5,0,paste(mainT,"  " , mainR), col="gray", cex=2)
                       }
                      }
                     }
                    }
                  
                

Vi lager en overordnet infrastruktur for innhenting, tilrettelegging, analyse og presentasjon av alle typer data fra alle kildetyper i sanntid. Vi gir deg tilgang til organiserte data i et eget online brukergrensesnitt. Vi benytter oss av åpen kildekode, såsom R og Python for å gjøre analyser og visualisering. Dette gir deg stor fleksibilitet til en lav kostnad. Rapporter og analyser publiseres slik du ønsker det. Gjennom dynamisk kobling til data og standardiserte rapporter kan du få rapporter i ulike format, tilpasset ulike system.

OM OSS

Capia er spesialister i IT-tjenester basert på statistikk og rapportering. Vi er et dedikert team med erfarne analytikere og smarte programmerere. Vi benytter åpen kildekode, som R og Python for å gjøre statistisk analyse og maskinlæring. Capia kombinerer inngående kjennskap til databaser og dataarkitektur med dyp IT-kompetanse. Vi kan løse dine dataproblemer, uavhengig av hvilket datasystem og teknologi du benytter deg av.

MEDARBEIDERE